Informace k zápisu


ZÁKLADNÍ ŠKOLA RAJNOCHOVICE, OKRES KROMĚŘÍŽ, Rajnochovice 188, 76871 Rajnochovice
tel. 573 391 279, e-mail: zsrajnochovice@seznam.cz

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021.

Zápis bude probíhat ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 13 hodin v budově Základní školy, č.p. 188.
Objednejte se telefonicky na čísle 573 391 279.
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Pokud se zákonný zástupce ze závažných důvodů nemůže s dítětem dostavit v době konání zápisu, oznámí tuto skutečnost škole a bude mu sdělen nejbližší náhradní termín.Co je potřeba k zápisu přinést v případě, že žádáte o přijetí:

- Dotazník pro rodiče
- Rodný list dítěte
- Občanský průkaz zákonného zástupce
- Žádost o přijetí (při zápisu vyplní a podepíše zákonný zástupce)ZÁPIS SE BUDE SKLÁDAT ZE DVOU ČÁSTÍ:


1. FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU (rozhovor se zákonným zástupcem)

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti u vedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte)
- datum narození
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu)
- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Doplňující informace:

- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu
- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte
- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
V průběhu zápisu může zákonný zástupce písemně požádat o odklad školní docházky - viz níže.ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY


Zákonný zástupce dítěte může požádat o odložení povinné školní docházky v souladu s odst. 1 § 37 zákona 561/2004 v platném znění:

 V případě odkladu povinné školní docházky vyplní zákonný zástupce žádost o odklad, 

ke které doloží doporučující vyjádření školského pedagogického zařízení (PPP,SPC)

a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dovrší osmý rok věku.

 

 PŘEDČASNÝ NÁSTUP

Děti narozené od 1.září 2014 do 31.12.2014 musí mít k předčasnému nástupu plnění povinné školní docházky doporučení školského poradenského zařízení (PPP,SPC) a vyjádření odborného lékaře. 

 


2. MOTIVAČNÍ ČÁST


Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. Formou hry dítě plní jednotlivé připravené aktivity a úkoly na stanovištích. Na základě pozorování zjišťujeme úroveň dosažených znalostí a dovedností.
 

 Následuje rozhovor s rodiči, zda je nutné před nástupem do školy s dítětem něco procvičit, popřípadě doporučí materiály a pomůcky pro domácí přípravu. V případě závažnějšího problému, může doporučit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny.

DALŠÍ INFORMACE


- k zápisu se musí dostavit zákonný zástupce s dítětem
- dodatečný zápis (pro děti, které jsou v době řádného zápisu nemocné nebo se z vážných důvodů nemohou řádného zápisu účastnit) je třeba domluvit telefonicky na tel. čísle 573 391 279 nebo osobně

 

 

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude rozesíláno poštou


TĚŠÍME SE NA VÁS

Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1