Školní řád


Základní škola  R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž

 

ŠKOLNÍ  ŘÁD

Vypracoval:

 Vladimír  K o n e č n ý

Pedagogická rada projednala dne

3.9.2012

Účinnost ode dne:

3.9.2012

Školní řád upravuje a konkretizuje podmínky výchovně vzdělávací práce v Základní škole Rajnochovice, okres Kroměříž, v návaznosti na platný školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění a na vyhlášku č. 48/2005 Sb. o základní škole včetně vztahů mezi účastníky tohoto procesu a povinnosti zaměstnanců školy a vyhlášku č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, vyhlášku č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a vyhlášku č. 74/2005 Sb.o zájmovém vzdělávání.
Školní řád je závazný pro všechny žáky 1. - 9. ročníků ZŠ.

A. PRÁVA ŽÁKŮ

 • Žák má právo na vzdělání a školské služby podle školského zákona č. 561/2004 Sb.
 • Žák má právo vyjadřovat svobodně své názory, a to ve všech záležitostech, které se ho bezprostředně týkají při dodržení pravidel slušné komunikace. Názorům žáka musí být věnována ze strany školy patřičná pozornost.
 • Žák může při dodržení zásad slušné komunikace vznášet dotazy k pracovníkům školy a má právo na své dotazy obdržet odpověď, aniž by byl kárán na nevědomost nebo obtěžování.
 • Žák má právo na bezplatné vzdělání a bezplatné poskytnutí základních učebnic a učebních textů.
 • Žák má právo využívat v maximální možné míře vzdělávací nabídku školy, která je dána rozvrhem vyučovacích hodin a dalších akcí pořádaných školou. Právo účasti žáka na akcích mimo objekt školy však může být omezeno v případě, že by touto účastí mohly být ohroženy zdraví nebo bezpečnost jeho samého nebo jiných (například v důsledku opakovaného nevhodného chování žáka).
 • Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy k povolání.
 • Žák má právo na omluvu ze zameškané látky ve vyučování, pokud byl řádně předem omluven zákonným zástupcem (nemoc) nebo chyběl z jiných objektivních příčin (soutěže apod.).
 • Žák má právo na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
 • Žák má právo na svobodnou účast v kulturním životě společnosti.
 • Žák má právo projednávat s ředitelem školy důležité záležitosti svého působení ve škole.
 • Žák má právo na respektování svých individuálních zvláštností a odlišností a zdravotního stavu, pokud to zásadně nenarušuje život školy.
 • Žák má právo na osobní bezpečí a účinnou pomoc v ohrožení nejen v prostorách školy, ale i na všech akcích pořádaných školou.
 • Nově přijatý žák má právo na pomoc učitelů při adaptaci v nových podmínkách.
 • Žák má právo kdykoli se obrátit na pracovníka školy se žádostí o pomoc, radu či informaci.
 • Žák má právo účastnit se soutěží a prezentace svých prací, výrobků a nápadů.
 • Žák má právo přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy nebo třídy, a to buď přímo k učiteli nebo řediteli školy, popřípadě využít schránky důvěry.
 • Žák má právo pracovat a žít v pěkném a čistém prostředí
 • Žák může být za příkladné studijní výsledky, chování, pomoc spolužákům apod. odměněn pochvalou, příp. věcným darem.
 • Žák má právo využívat přiměřeně svému věku a schopnostem materiální vybavení školy, školní zařízení a prostory určené žákům, a to v souladu s tímto řádem, případně s dalšími obecně stanovenými provozními pravidly.
 • Žák má právo využívat počítačů a připojení k internetu v pracovnách, pokud nejsou obsazeny výukou nebo jinou akcí organizovanou školou. Použití počítačů nesmí být v rozporu s vnitřním řádem učebny.
 • Žák má právo přihlásit se k odběru obědů ve školní jídelně. Objednávání, placení a odhlašování obědů se řídí vnitřním řádem školní jídelny.
 • Žák má právo využívat služeb školního bufetu.
 • Žák má právo na náhradu z pojištění prokazatelně ztracených osobních věcí, které si do školy přinesl v přímé souvislosti s činností ve vyučování.

B. POVINNOSTI ŽÁKŮ

 • Žák dodržuje pravidla slušného chování, zaměstnance školy zdraví „dobrý den", a oslovuje paní-pane učitelko, učiteli, řediteli, vychovatelko, hospodářko, školnice, uklízečko, kuchařko, vedoucí;
 • Žák dodržuje hygienické zásady (zejména přezouvání, v předmětech tělesná výchova a sportovní hry používají žáci vhodný sportovní oděv a obuv). K odkládání svršků, obuvi a běžných osobních věcí slouží žákům šatny.
 • Žák přichází do školy včas - nejpozději 5 minut před zahájením vyučování - a s potřebnými učebními pomůckami a potřebami. Na každou vyučovací hodinu a na akce pořádané školou je povinen nosit žákovskou knížku, kterou pravidelně (minimálně 1x týdně) předkládá ke kontrole rodičům.
 • Žák je po ukončení přestávky na svém místě v učebně, má před zahájením vyučování připraveny své pomůcky a věci tak, aby je v průběhu vyučovací hodiny mohl co nejefektivněji používat.
 • Žák má povinnost dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování.
 • Žák má povinnost dodržovat bezpečnostní zásady, chránit zdraví nejen své, ale i zdraví spolužáků, event. dalších osob. Nachlazení a další infekční onemocnění je žák povinen léčit doma.
 • Žák, případně spolužák, má povinnost okamžitě nahlásit pedagogickému dozoru jakýkoliv úraz i ten nejmenší.
 • Žák je povinen plnit pokyny všech pedagogických pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
 • Žák má povinnost pečovat o svěřené či vypůjčené potřeby, pomůcky, chránit je před poškozením a zničením. Dále žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a podílí se na udržování čistoty a estetického vzhledu celé učebny a ostatních společných prostor školy. Nese plnou odpovědnost za škody, způsobené úmyslně či z nedbalosti a tyto škody je povinen škole uhradit finančním nebo věcným plněním.
 • Žák má povinnost hlásit veškeré poškození inventáře třídy, WC či společných prostor školy pedagogickému dozoru. Je-li škoda způsobena úmyslně či z nedbalosti, jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci či sám žák povinni ji v plné míře uhradit.
 • Žáci mají povinnost oznámit zástupci ředitele, popř. řediteli školy nepřítomnost učitele v hodině po 10 minutách po začátku vyučovací hodiny. Zpravidla tak činí týdenní služba ve třídě.
 • Žák má povinnost hlásit pedagogickému dozoru případné ztráty. Cenné předměty, větší peněžní částky a mobilní telefony nosí žáci do školy pouze na vlastní riziko.
 • Žák má povinnost na začátku vyučovací hodiny vypnout svůj mobilní telefon a nepoužívat jej ani k přijímání či posílání jakýchkoliv zpráv.
 • Žákům je zakázáno v době pobytu ve škole i při mimoškolních akcích pořizování jakýchkoliv fotografií či videozáznamů bez souhlasu vedení školy nebo třídního učitele.
 • Žák má povinnost dodržovat zákaz přinášení a kouření tabákových výrobků, přinášení alkoholických nápojů a jejich konzumace ve všech (vnitřních i vnějších) prostorách školy a vstupu do areálu školy pod vlivem těchto látek. Tato povinnost platí i během konání veškerých mimoškolních akcí, organizovaných školou.
 • Žák má povinnost dodržovat zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek a drog ve všech (vnitřních i vnějších) prostorách školy a vstupu do školního areálu pod vlivem těchto látek. Tato povinnost platí i během konání veškerých mimoškolních akcí, organizovaných školou.
 • Žák má povinnost dodržovat zákaz nošení do školy všech předmětů ohrožujících zdraví a život.
 • Žák se snaží podle svých možností přispívat k tomu, aby ve škole vládla klidná a přátelská atmosféra, aby se množství hluku snížilo na minimum a aby práce ve vyučovacích hodinách probíhala co nejefektivněji.
 • Žák dodržuje pravidla slušného společenského chování i v době mimo vyučování, a to nejen v okolí školy.
 • Žáci mají povinnost dodržovat školní řád. Jeho porušení se řeší podle závažnosti přestupku, případně frekvence přestupků výchovnými opatřeními podle vyhlášky o základním vzdělávání.
 • Žáci mají povinnost chodit do školy vhodně oblečeni a upraveni, bez výstředností v oděvu a v účesu
C. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • Zákonní zástupci mají právo na informace ohledně prospěchu a chování svého dítěte, a to vždy, když o to požádají (informace se podávají nejčastěji při konzultačních hodinách nebo při třídních schůzkách, nikdy v době vyučovacích hodin nebo bezprostředně před nimi!).
 • Zákonní zástupci mají právo seznámit se se všemi veřejnými dokumenty, které je škola povinna vydávat (výroční zpráva, rozbory hospodaření ...).
 • Zákonní zástupci žáků mají právo požádat ze závažných zdravotních důvodů o individuální učební plán pro své dítě.
 • Zákonní zástupci žáků mají právo požádat o slovní hodnocení práce svého dítěte.
 • Zákonní zástupci mohou v případě pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení! Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém školou se zákonným zástupcem.

D. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

        -    zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy

        -    informovat školu o změně zdravotního stavu svého dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které

                 by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

        -    dokládat důvody nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

        -    oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny              

                v těchto údajích

        -   na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

E. NEPŘÍTOMNOST A UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ

       -    nepřítomnost ve škole omlouvá zákonný zástupce žáka nejdéle do 3. kalendářního dne od počátku           nepřítomnosti třídnímu učiteli.
       -    škola si může vyžádat potvrzení od lékaře při nepřítomnosti delší než 3 dny
       -    při nástupu do školy po nemoci předloží žák neprodleně (v den příchodu) písemnou omluvenku   zákonných zástupců třídnímu učiteli
       -    jde-li žák na vyšetření, preventivní prohlídku, očkování apod., je ve škole nepřítomen pouze dobu              nezbytně nutnou. V tomto případě zaznamená třídní učitel do třídní knihy počet hodin, které žák daný       den chyběl
       -    při  omlouvání může rodič využít - kanceláře hospodářky,  ředitele školy - 573 391 279
                                                                   - mobilního telefonu třídního učitele dle dohody.

                Uvolňování žáků :
       -    z vyučovací hodiny - příslušný vyučující, za podmínky informování třídního učitele a s písemnou          „propustkou" od rodičů, kterou TU uloží
       -    do 3 dnů - třídní učitel
       -    nad 3 dny - ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka

F. VZTAHY MEZI ŽÁKY A PEDAGOGY

 • Komunikace mezi učitelem a žákem se odehrává na základě slušnosti, vzájemného respektu a tolerance. Nejsou přípustné žádné urážky a ponižování, ztrapňování, zesměšňování, vulgární vyjadřování atp.
 • Učitel i žák budou respektovat čas začátku i konce vyučovací hodiny.
 • Učitel vždy žákům předem oznámí, že se bude psát společná klasifikovaná písemná práce v rozsahu větším než polovina vyučovací hodiny. V jednom dnu nesmí docházet ke kumulaci více takových kontrolních písemných prací.
 • Žák nebude zneužívat svých práv deklarovaných v oddílu C školního řádu.
 • Žák bude respektovat pokyn učitele, a to i tehdy, když mu nevyhovuje momentální stav nebo i když se domnívá, že učitel nepostupuje úplně správně.
 • Každý žák se podle svých schopností a sil snaží přispívat k tomu, aby vzájemné vztahy mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem byly vytvářeny na základě vzájemného respektu a tolerance.


G. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

 • Provoz školy je v pracovní dny mimo školní prázdniny od 6.30 hodin do 17.30 hodin. Přítomnost jakýchkoli osob mimo tuto dobu nebo v jiné dny v prostorách školy musí vždy schválit ředitel školy. Výjimkou je provoz na školním hřišti.
 • Vyučování je rozvrženo do vyučovacích hodin, které trvají 45 minut. Začátek vyučování je v7.50 hodin, ukončeno musí být nejpozději do 16.00 hodin. Hlavní vchod do budovy se otevírá v 6.30 a

7.15 hodin.

 • Po projednání s vedením školy mohou vyučující zařadit vyučování v blocích, kde nemusí respektovat délku vyuč.hodiny (45 minut), musí však respektovat individuální potřeby dětí a dbát na dodržování zásad hygieny při výchovně vzdělávací práci.
 • Rozvrh hodin je časově upraven následovně:

1. vyučovací hodina

7.50 - 8.35

2. vyučovací hodina

8.45 - 9.30

3. vyučovací hodina

  9.50 - 10.35

4. vyučovací hodina

10.45 - 11.30

5. vyučovací hodina

11.40 - 12.25

6. vyučovací hodina

- - -

7. vyučovací hodina

13.00 - 13.45

8. vyučovací hodina

13.50 - 14.35

 

 • Maximální počet hodin pro žáky ZŠ určuje vyhláška č. 48/2005 Sb. §1, odst. 3, 4.
 • O přestávkách se mohou žáci volně pohybovat po budově školy, o velké přestávce (po 2. vyuč. hodině) mohou pobývat žáci při příznivém počasí (podzim, jaro) venku před školou
 • Pobyt žáků ve škole je dán rozvrhem vyučovacích hodin a rozvrhem školní družiny, účastí žáka v mimoškolní činnosti. Jinak je pobyt žáků ve škole povolen pouze tehdy, je-li určen nebo schválen některým z pedagogických pracovníků školy, který zároveň vykonává nad žáky pedagogický dozor.
 • Vyučování probíhá podle schváleného rozvrhu včetně rozmístění tříd. Jakékoliv změny je potřebné včas projednat sředitelem školy. Pokud jde o změny, které se týkají doby příchodu nebo odchodu žáků ze školy, musí být oznámeny zákonným zástupcům dítěte prostřednictvím žákovské knížky a potvrzeny předem podpisem zákonného zástupce dítěte.
 • Před ukončením dopoledního nebo odpoledního vyučování, zájmového kroužku nebo jiné předem naplánované aktivity mohou žáci opustit budovu jen se souhlasem třídního učitele (v případě jeho nepřítomnosti zastupujícího TU nebo ŘŠ), a to na základě písemného potvrzení zákonného zástupce žáka. Třídní učitel dokument uloží. V případě náhlých zdravotních potíží žáka je nutné jeho osobní předání rodičům. V případě úrazu nebo akutních zdravotních potíží zajistí škola doprovod žáka klékaři. Rodiče o této skutečnosti informuje škola neprodleně.
 • Žák se zúčastňuje výuky všech předmětů učebního plánu podle rozvrhu, mimořádných a předem oznámených vyučovacích hodin (laboratorní práce, třídnické hodiny), všech výchovných a vzdělávacích akcí, označených školou za povinné. Pokud se žák o své vůli nezúčastní mimoškolní akce, která probíhá v době běžného vyučování, stanoví mu škola náhradní zaměstnání, na něž je jeho docházka rovněž povinná.
 • Docházka na volitelné nebo nepovinné vyučovací hodiny, na které se žák na začátku školního roku nebo pololetí přihlásil, je pro něj rovněž povinná. Změna je možná po souhlasu ředitele školy vždy jen na konci pololetí, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.
 • Veškeré akce mimo objekt školy (exkurze, vycházky, výlety, kulturní a sportovní akce apod.) musí být předem projednány sředitelem školy, který zajistí vykonávání dozoru nad žáky a další provozní a bezpečností podmínky akce.
 • Při akcích mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění není škola, oznámí škola zákonným zástupcům žáka nejpozději 1 den před akcí místo a čas shromáždění žáků, jakož i čas zahájení a ukončení akce. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě se zajišťuje 15 minut před dobou shromáždění.

H.  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKU

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

      -  všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby   neohrozili zdraví a majetek svůj ani          jiných osob

       -  žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván        dozor způsobilou osobou

     -  každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při    akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru

      -  žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru        učitele
      -  při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři   zachovávají žáci bezpečnostní předpisy pro      tyto učebny  dané vnitřním řádem odborné učebny.
      -   školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna       kontrola přicházejících osob (7.15 - 10.00 školnice; při odchodu žáků domů z budovy ven dozírající  pedagogové podle plánu dozorů)
      -  během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné  dveře hlavního vchodu
      -  šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby třídy určené třídním   učitelem odpolední výuky žáků.
    

I.  POSTUP ŠKOLY při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

(zpracováno dle trestního zákona 140/1961 Sb., zákona 379/2005 Sb., o ochraně před a1koholismem a toxikomanií, Pedagogové proti drogám - dokument MŠMT).

 

a) Identifikace a ukládání látek. Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou   škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do školního            trezoru.  Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli             zaměstnanec školy či školského zařízení. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky                 otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému lékaři. (Usnadní to lékařskou intervenci)

b) Ohrožení zdraví žáka. V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se           postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití omamné látky je       odvedeno ze třídy do místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si   pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba.Škola kontaktuje bezodkladně rodiče žáka nebo jeho  zákonné zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, rodiče jsou vyzváni k tomu, aby             si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka.

c) Pokud si rodič přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi (např.: zúžené zornice, návaly      horka, potíže s dýcháním). Po užití stimulačních či kanabinoidních látek (např. rozšířené zornice) škola              apeluje na rodiče,. aby s dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o   výchovných postupech. Pedagog odkáže rodiče na odborníky na specializ. pracovištích (PPP, SVP).

d) Pokud si rodič do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v kompetenci školy             přivolat lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou), rodič je o postupu školy předem               informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému   výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole.

e) Proběhne třídní schůzka rodičů, seznámení s účinky a příznaky užití návykových látek dítěte, jak se škola k    případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti, rodiče jsou vybídnuti ke              spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou seznámeni s náplní práce a konzultačními        hodinami VP, ŠMP. Jsou seznámeni s tím že dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje školní    řád (zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy)
f) Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy, bude kázeňsky          potrestán dle školního řádu. Škola pozve nejrychlejší cestou rodiče tohoto žáka k jednání se školou. Rodiče jsou seznámeni se všemi skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného             opatření, který schválila a doporučila pedagogická rada. Škola doporučí rodičům nebo zákonným zástupcům.žáka specializovanou pomoc odborníků, škola vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží                 rodiče, druhý zůstane uložen ve škole. Škola nabídne rodičům pomoc - monitorování, pravidelné           schůzky                rodičů a TU, ŠMP, VP. Žáci jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na            závažnost držení, přechovávání a užívání návykové látky, a to nejen v areálu školy. Třída, v níž:se      problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci primární a                 sekundární prevence.

g) V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky  výchovný poradce, třídní učitel, pověřený pracovník    dle svých odborných možností a komunikativních sociálních dovedností povede diskrétní šetření,   pohovor s dítětem. Doporučí mu rozhovor s odborníkem, např. přes Linku důvěry, doporučení na       odborníky ze zdravotnického zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče.   V případě možné nedůvěry ze strany dítěte k pracovníku školy doporučujeme (již při prvním    rozhovoru) součinnost odborníků PPP, střediska výchovné péče, sociálních kurátorů, pracovníků        oddělení péče o   dítě, nestátního poradenského zařízení, zdravotnického zařízení, kontaktního centra...,         atd. Kontaktuje rodiče ( zákonné zástupce). V případě negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti a          v případě, že rodiče nezařídí pro žáka další péči. Uvědomí rodiče (zákonné zástupce) a sociální odbor
                v případě akutního ohrožení zdraví po požití drogy, tj. při nebezpečí předávkování a trvalého   zdravotního poškození včetně vzniku návyku hraničícího a bezprostředním ohrožením života.
                V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových - látek ve škole, nebo v případě,       že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování ředitel školy nebo pověřený pracovník školy uvědomí                rodiče, popřípadě zákonného zástupce a zároveň kontaktuje zdravotnické        zařízení. Uvědomí oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence, sociálního odboru OÚ.

J.  SANKČNÍ ŘÁD

 

a)   Je-li žák přistižen při držení či kouření tabáku v objektu školy nebo při akci pořádané školou, bude                 potrestán důtkou ředitele školy.

b)   Je-li žák přistižen opakovaně při držení či kouření tabáku, bude potrestán sníženou známkou z chování.

c)   Je-li žáku prokázáno agresivní chování či šikanování spolužáka, bude potrestán důtkou třídního učitele,       důtkou ředitele školy, sníženým stupněm z chování.podle závažnosti činu.

d)   V případě, že žák nabídne, prodá nebo jinak opatří jinému žáku návykovou látku v objektu školy,                bude potrestán ředitelskou důtkou nebo sníženým stupněm z chování podle závažnosti případu.

e)   Při držení či požití alkoholu v objektu školy nebo při akcích pořádaných školou, bude žák potrestán důtkou                 ředitele školy nebo sníženým stupněm z chování podle závažnosti.K.  PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

                Pravidla hodnocení a klasifikace žáka střední školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v plat ném znění a vyhl. MŠMT ČR č. 13/2004 Sb. o středním vzdělávání ze dne29. 12. 2004 v platném znění.

                a)  Zásady klasifikace

 • Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen „učitel") uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
 • Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka, k žákům se specifickými vývojovými poruchami učení, i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
 • Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifi kaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplex- ně v souladu se specifikou předmětu.

                b ) Stupně hodnocení a klasifikace

Prospěch

1 výborný

2 chvalitebný

3 dobrý

4 dostatečný

5 nedostatečný

                Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úpl- ně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické čin- nosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetel- ně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

                Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlence se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

                Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

                Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

                Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

                c) Hodnocení výsledků vzdělávání

                Prospěl s vyznamenáním

Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré.

                Prospěl

Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stup-

něm nedostatečný.

                Neprospěl

Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný.

 • Za první pololetí se žákovi vydává výpis z vysvědčení, za druhé pololetí vysvědčení.
 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
 • Má-li zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů od oznámení klasifikace, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem nezletilého žáka.

                d) Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

                Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

 • soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
 • soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
 • různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,
 • kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,
 • analýzou výsledků činnosti žáka,
 • konzultace s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními obtížemi a poruchami,
 • rozhovory se žákem a zákonnými zástupci.

                Formy hodnocení musí být pro každého žáka ve třídě stejné (s výjimkou žáka s vývojovými poruchami učení, chování, žáků integrovaných se SVPU, ADHD,.), jasně definované a všichni žáci s nimi musí být seznámeni.

                Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do14 dnů.

                Klasifikovat lze pouze celou známkou. Vyučující a třídní učitelé kontrolují žákovské knížky průběžně.

                Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

                V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu celohodinovou kontrolní práci. Termín konání musí být  oznámen předem. Písemné práce předepsané osnovami archivuje vyučující po dobu školního roku. Všechny písemné práce musí být předloženy žákům k opravě chyb.

                Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.

                e) Klasifikace

 • Žáci jsou klasifikováni ve všech povinných a nepovinných předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Při klasifikaci žáků je přihlíženo zejména ke stupni dosažených znalostí a dovedností, které jsou obsaženy v hlavních kompetencích, uvedených ve školním vzdělávacím programu.
 • Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
 • Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se určuje na základě váženého průměru z klasifikace za příslušné období.
 • Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
 • Třídní učitelé a vedení školy se informují o stavu klasifikace ve třídě.
 • Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě, a to zpravidla v listopadu a v dubnu daného školního roku.
 • Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

 • Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však do 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a programu Bakalář. Připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na hodnocení v náhradním termínu a další návrhy.


                f) Komisionální zkoušky

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

 • koná-li rozdílovou zkoušku,
 • požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho přezkoušení,
 • koná-li opravné zkoušky.

Komise pro komisionální zkoušky je tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel a přísedící, který má aprobaci pro stejný nebo příbuzný vyučovací předmět. Členy komise jmenuje ředitel. Pokud je ředitel zároveň zkoušejícím, jmenuje předsedu komise Krajský úřad, odbor školství, mládeže a sportu. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda v den konání zkoušky.

                g) Opravné zkoušky

 • Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku, tzn. do konce srpna, v termínu stanoveném ředitelem školy. Žáci mohou v jednom dni vykonávat pouze jednu opravnou zkoušku.
 • Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky.
 • Žák, který se bez závažných důvodů ke zkoušce nedostaví, je klasifikován stupněm nedostatečný

                h) Hodnocení chování

 • Hodnoceníi chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
 • Kritérium pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování uvedených ve Školním řádu.
 • Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně odpovídali za své děti v oblasti výchovné. Škola hodnotí a klasifikuje žáky především za jejich chování ve škole.

                Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

                Stupeň 1 (velmi dobré)

                Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

                Stupeň 2 (uspokojivé)

                Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Dopouští se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

                Stupeň 3 (neuspokojivé)

                Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školního řádu zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravném chování.

                Do hodnocení chování žáka se promítají zejména:

 • pozdní příchody do školy,
 • neomluvené hodiny,
 • opakované neplnění studijních povinností a domácích úkolů,
 • zdlouhavé omlouvání absence,
 • kouření, konzumace alkoholu nebo drog ve škole, na školních akcích


                i) Výchovná opatření

 • Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
 • Třídní učitel, ředitel školy žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění (dále jen „pochvala").
 • Podle závažnosti provinění mohou být žákovi udělena některá z těchto výchovných opatření k posílení kázně: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele.
 • Důvody udělení výchovného opatření jsou prokazatelným způsobem oznámeny zákonnému zástupci nezletilého žáka.
  Třídní učitel zaznamenává udělení výchovného opatření do třídního výkazu.
 • Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.


                j) Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku.

 • Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů.

• Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravné zkoušky. V případě, že žák nepostoupí do vyššího ročníku, může ředitel školy povolit opakování ročníku. Opakování ročníku povoluje ředitel po projednání v pedagogické radě.

L.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   -  Žádosti žáků nebo jejich zákonných zástupců, k jejichž vyřízení je nutné vyjádření nebo rozhodnutí ředitele                 školy, se podávají písemně v kanceláři školy. Pro jejich vyřízení platí lhůta 30 dnů ode dne podání.

   -  Stížnosti žáků nebo jejich zákonných zástupců se podávají písemně v kanceláři školy.

   -  Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2012
   -  Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem:          vyvěšením v hale školy a ve sborovně školy
   -  Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické a provozní poradě dne 1.9.2012
   -  Žáci školy jsou  s tímto řádem seznamováni třídními učiteli druhého dne nového školního roku,  seznámení   je zaznamenáno v třídních knihách.
   -  Zákonní zástupci žáků jsou písemně  poučeni o vydání školního  řádu.

Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1