Úřední deska


INFORMAČNÍ TABULE

pro veřejnost vyplývající ze zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

I. Název organizace: Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž
právní subjektivita – od 1.1.2003

II. Ředitel školy: Vladimír Konečný
ustanovení do funkce: 1.6.1990 – odbor školství ONV Kroměříž
potvrzení ve funkci: 5.4.2000 – školský úřad Kroměříž

III. Osoby určené k poskytování informací:
1. ředitel školy
2. statutární zástupce
3. administrativní pracovnice – p. Iva Koblihová

Způsob a doba poskytování informací: a) písemně
b) telefonicky: 573 391 279
c) osobně: 7 – 15 hod. v pracovní dny

IV. Pravomoci a působnost ředitele školy
1. Ředitel školy:
- řídí školu a školská zařízení (školní jídelna, školní družina), jmenuje a odvolává
své zástupce
- odpovídá za
= plnění učebních plánů a učebních osnov
= odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce
= efektivní využívání finančních prostředků
= vytváření podmínek pro činnost školské rady
= vytváření podmínek pro výkon školní inspekce a přijetí následujících opatření
= zpracování a zpřístupnění veřejnosti zprávy o činnosti školy její předložení školské radě
- kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní
výsledky žáků
- je povinen účastnit se jednání školské rady, je-li radou přizván
- zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni
o průběhu vzdělání a výchovy žáka

2. Ředitel školy rozhoduje:
- o odkladu povinné školní docházky
- o dodatečném odložení povinné školní docházky
- o zařazení dětí do předškolního zařízení, školní družiny, školní jídelny, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout
- o zařazení dětí do základní školy, kde se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy
- o žádosti žáka k opakování ročníku po splnění povinné školní docházky

3. Přehled nejdůležitějších předpisů,kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:
- zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
- zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)
- vyhláška č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání …)
Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v kanceláři ředitele školy.

V. Odvolání o rozhodnutí ředitele školy
Na rozhodování ředitele školy v čl. III. odst. 2 se vztahují obecné předpisy o správním řízení, tedy zákon č. 500/2004 Sb.
Právo na odvolání v rozhodování o právech občanů je nezadatelným právem stanoveným Listinou základních práv a svobod.
O odvolání proti nezařazení dítěte do školní jídelny, školní družiny, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout, rozhoduje obec, která je zřizovatelem
V ostatních případech o odvolání proti rozhodnutí, které vydává ředitel, rozhoduje krajský úřad.


VI.
Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
(Zákon č. 106/1999 Sb.)


1. Ředitel školy je oprávněn určit svého zástupce či jiného administrativního pracovníka školy k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací. Pokud tak neučiní, je příslušný k přijímání a vyřizování žádostí o poskytování informací osobně.

2. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

3. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, umístěná ve veřejné knihovně nebo s možností dálkového přístupu (pomocí telekomunikačního zařízení), může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

4. Není-li žádost vyřízena ústně v souladu s článkem 3, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích.

5. Ústní žádost lze vyřídit jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č.106 / 1999 Sb.

6. Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle bodu 3 se považuje za nové podání žádosti.

VII. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
Podstata právní úpravy vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů spočívá v tom, že občan má právo usilovat prostřednictvím stížností, oznámení a podnětů o odstranění zjištěných nedostatků v nejrůznějších oblastech života společnosti, a tedy i školství. Stížnost, oznámení a podněty slouží jednak k podílu občanů na veřejné správě a jednak ke kontrolní činnosti orgánů veřejné správy.

Stížnost - takové podání, které se týká zájmů stěžovatele
Podnět - takové podání, kterým je sledován širší společenský prospěch

Forma stížnosti může být ústní nebo písemná. V případě ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, je třeba sepsat zápis, který se předkládá stěžovateli k podpisu. Jedná-li se o stížnost zvláště závažnou, musí ředitel školy neprodleně informovat své nadřízené, kteří pak stanoví způsob vyřízení stížnosti.

Lhůty pro vyřizování stížnosti:
10 dnů - do 10 dnů od doručení mají být vyřizovány jednodušší stížnosti (nevyžaduje např. prošetřování a studium písemností)
30 dnů - lhůta pro vyřizování všech ostatních stížností mimo výjimek
výjimečně prodloužená - lhůtu 30 dnů lze prodloužit zcela vyjímečně ve zvlášť složitých případech

Proti stěžovatelům nesmí být činěny nepřípustné kroky proto, že podali stížnost. Zásadně je proto nepřípustné stížnost postupovat k vyřízení pracovníkům, proti kterým stížnost směřuje (stížnost na třídního učitele nemůže vyřizovat třídní učitel). Dále ten, kdo stížnost vyřizuje, je povinen sledovat, jak jsou opatření uložená ke zjednání nápravy plněna a popřípadě vyvozovat důsledky. Proti způsobu vyřízení stížnosti není možné podat odvolání, ale může se podat nová stížnost. Tato nová stížnost však musí obsahovat další upřesňující skutečnosti, jinak není potřebné tuto stížnost prošetřovat.

Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1