Řád školní jídelny


 

Základní škola  R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 

Vypracovala:

 Miroslava   P o l e d ň á k o v á

Schválil:

 Vladimír Konečný,  ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

 

Účinnost ode dne:

 1.1.2012

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.


A. Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon).

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování, vyhláškou 137/2004 o    hygienických poţadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 o nákladech na závodní      stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích.


B. Práva a povinnosti žáků

Žáci docházející do školní jídelny, dodržují pravidla kulturního chování, řídí se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob, zároveň se nesmí dopouštět projevů      rasismu a šikany.

Ve školní jídelně se žák chová slušně, zdraví pracovníky školy srozumitelným pozdravem a        respektuje pokyny dozoru, vedoucí školní jídelny a kuchařky.

C. Práva zákonných zástupců žáků

Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní         jídelny nebo ředitele školy.


D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti        žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů.

    Odhlašování obědů - obědy je nutno odhlásit osobně nebo telefonicky vždy předchozí den do 13°° hod. na telefonním čísle 573 391 172 nebo e-mailem sjrajnochovice@seznam.cz.

Zákonný zástupce má dále povinnost dodržovat pravidla plateb stravného.

    Pravidla pro platby obědů - platbu lze platit v hotovosti u vedoucí ŠJ nebo inkasním příkazem.

Stravné se platí zpětně za uplynulý měsíc.

Ceny stravného se řídí rozpětím finančních normativů podle vyhlášky 107/2008 Sb.,o školním   stravování.


E. Provoz a vnitřní režim školní jídelny

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro žáky a zaměstnance ZŠ Rajnochovice.

Školní jídelna poskytuje rovněž stravovací služby jiným právním subjektům (OÚ Rajnochovice)

Dalšími účastníky stravování jsou cizí strávníci.

Výdej obědů probíhá: 11:30 – 13:15 hod

Výdej obědů do jídlonosičů probíhá: 10:45 – 11:30 hodin

Dobu výdeje je možné přizpůsobit a upravit podle potřeb strávníků z důvodů školních výletů,    různých akcí apod.

Žáci se stravují ve školní jídelně v přítomnosti pedagogického dozoru, který zajišťuje pořádek a            bezpečnost během stravování.

 

F. Ochrana majetku školy

Žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování, za jiným účelem pouze
            v přítomnosti pedagogického dozoru

Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.

Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák z nedbalosti, je povinen uhradit zákonný      zástupce


G. Stravování v době ředitelského volna a nemoci

V době ředitelského volna (prázdnin, nemoci), můţe být poskytnuto stravování pouze za úhradu           plné ceny tj. včetně mzdové a věcné režie.

První den nemoci lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování a to z důvodného           předpokladu, že si strávník - přihlášený ke stravování ve školní jídelně - předem nemůže           stravu odhlásit ( § 4 ods. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.).

Ostatní dny musí být strávník odhlášen. Pokud žák (jeho zákonný zástupce) nebo zaměstnanec nenahlásí vedoucí školní jídelny svoji nepřítomnost, oběd propadá, ale bude řádně    vyúčtován.


H. Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou

Při sestavování jídelního lístku se postupuje podle závazných pravidel a podle zásad racionální výživy. Důraz je kladen na pestrost jídel, dostatek ovoce, čerstvé zeleniny a střídaní           technologických postupů při přípravě pokrmů tak, aby byl plněn spotřební koš

            a strávníkům byla poskytnuta kvalitní strava.
Jídelníček je sestavován vždy na týden, strávníkům je k dispozici nejpozději v pátek       předcházejícího týdne. Je umístěn na webových stránkách, na nástěnce ve školní jídelně.

Strávník si může přidat veškeré přílohy (knedlíky, rýže, těstoviny, sladké pokrmy apod.). Dle  možnosti školní jídelny si může přidat kompoty, zeleninové saláty a další potraviny.

Přídavek masa není možný!

Během dne mají děti k dispozici čaj, který je umístěn v budově I.stupně.
V průběhu výdeje obědů mají strávníci v nabídce čaj, džus nebo jiný nápoj.


I .Hygiena provozu

Provoz ve školní jídelně probíhá při dodržování veškerých hygienických předpisů.

Všichni zaměstnanci mají zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním prohlídkám        u smluvního lékaře. Jsou průběžně seznamováni s veškerými předpisy, které souvisí se školním stravováním.

Hlavní důraz je kladen na čistotu pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů potřebných k    přípravě a výdeji pokrmů a veškerého nádobí.
Zaměstnanci musí dodržovat postupy při přípravě stravy, zamezit křížení prostor a případnou     kontaminaci tepelně zpracovaných pokrmů.
Během vaření je teplota průběžně kontrolována. Před každým výdejem stravy je teplota opět     změřena, aby se zabránilo poklesu pod stanovenou hodnotu.


J. Přejímka zboží

U přejímky zboží se věnuje zvýšená pozornost záručním lhůtám a kvalitě.
Zboží je dodáváno pouze s certifikáty jsou uloženy u vedoucí školní jídelny. Důraz je kladen na            potravinové složení veškerých výrobků a na výběr surovin, které jsou vhodné pro žáky.


K. Závěrečná ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen ředitelem školy.

Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od 1. 1. 2012 na dobu neurčitou.

 

                        vedoucí ŠJ                                                       ředitel školy 

Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1