Hodnocení 2008/2009


 EVAULACE  MPP  2008/2009   ZŠ RAJNOCHOVICEŠkolní rok 2008/9 byl bohatý na události v naší škole.

Přestože nám odešla v předchozím roce velmi dobrá devátá třída, zapojili se do činnosti i zbývající

žáci aktivně a pokračovali v oblíbených činnostech školy.

Za minulý rok jsme byli oceněni v prevenci jako nejlepší úplná základní škola v okrese.

Pro letošní rok jsme zahájili projekt Škola v pohodě, který byl finančně podpořen Zlínským krajem. Přibyly nové aktivity jako uspávání a buzení broučků, volby a korunovace krále školy. Především poslední událost nás dovedla ke zlepšení komunikace s dětmi a i s učitelským sborem, k ujasnění hodnot, jaké by měl mít ten nejlepší žák-král. S všeobecným souhlasem byla zvolena královnou dívka Nela Kolaříková. Ověřili jsme si, že není třeba využít možnosti volebního hlasu učitelů, jelikož jsme se naprosto ztotožnili s moudrým výběrem našich žáků.

Práci pro žáky na II.stupni budeme nadále věnovat zvýšenou pozornost.

Prošetřovali jsme náznaky šikany mezi spolužáky, učitelé měli zesílené dozory, aby předcházeli nežádoucím situacím,požádali jsme děti o pomoc jsou-li svědky nepřijatelného chování ke svým spolužákům, a problémy časem ustaly.

Nepodařilo se odstranit vulgarismy z mluvy žáků a tradičně zhoršené chování žáků 7.tříd.

Větší kázeňské problémy na škole nebyly.

V únoru nám tragicky zemřela kolegyně, paní učitelka Novosadová, která při naplňování programu prevence vždy ochotně pomáhala, což naši školu ještě více semklo.

Školní metodička ukončila v dubnu studium potřebné pro preventivní práci.

Semináře Komunitní kruh se z organizačních důvodů zúčastnily jen 2 učitelky, další proškolení pedagogického sboru se uskuteční na podzim.


Jednorázové akce

V listopadu jsme se rozhodli, že budeme uspávat broučky s lampiónovým průvodem.

Napadlo nás, že pozveme i rodiče a mladší sourozence dětí. Akce se setkala s úspěchem. Malé děti tiskly nabarvenými prstíky podzimní lístky pod strom něžných dlaní ,nakreslený na velkém výkresu a zakrývali tak spící broučky. Potom školní děti předvedly své slohové práce o včelkách, výtvory broučků, které donesly do soutěže a básničky o broučcích.Všichni účastníci soutěže byli ohodnoceni.Důchodkyně paní učitelka Malá řekla dětem několik zajímavostí o svatojánských broučcích. Rodiče mezitím dostali pohoštění.

Potom se šly děti podívat na scénku žákyň 9. třídy z knihy Broučci,o tom,jak se ukládali ke spánku.

Pak si děti nachystaly lampióny a zazpívaly maminkám písničky. Následoval lampiónový průvod ke studánce, kde jsme připevnili na tabuli strom něžných dlaní a oficiálně jsme broučky uspali.


V prosinci škola nabídla rodičům Den otevřených dveří.Tentokrát jej využili hlavně rodiče současných a budoucích prvňáčků. Společně se svými dětmi se šli podívat hlavně na výuku do první třídy.


V prosinci již tradičně 9.třída obcházela při Mikulášské nadílce třídy, kde chválila a kárala mladší spolužáky.


Po této nadílce následovala diskotéka, tentokrát s profesionálním DJ,naším bývalým žákem Lukášem Vackem, který děti inspiroval k různým hrám a tanci. K radosti dětí se zapojili i učitelé.


Den před vánočními prázdninami si děti udělaly besídky ve svých třídách.


Další předvánoční akcí byla návštěva kina na film Kung Fu Panda, který jsme zhlédli společně se školkou z Podhradní Lhoty ve Valašském Meziříčí.Starší žáci jeli na Kozí příběh o staré Praze.


V únoru jsme uspořádali pro celou školu Karneval masek.Děti vystoupily s vlastním programem. Prvňáci zpívali s paní učitelkou písničky, druháci a třeťáci recitovali Kuřátko v obilí a zpívali Pochod kuřátek, 4.a 5.třída sehrála scénku s propagandou zdravých nápojů s fotbalovým týmem, 6.třída nám předvedla přepadení v bance, 7.třída si zahrála na metalovou kapelu, 8.třída předvedla své fotbalové umění a 9.třída pomáhala coby skupina údržbářů s organizací.


Žáci nám v rámci svých výchov v lednu pomohli s výzdobou Plesu poškoláků, který škola a rodiče zorganizovali pro bývalé žáky a přátele školy.

 

V březnu jsme se chystali na Buzení broučků a Noc s Andersenem, které se uskutečnily začátkem dubna.

Na první část programu byla pozvána veřejnost. Začali jsme uvítáním, malé děti společně se staršími střihaly a malovaly broučky , které jsme tímto symbolicky budili a opět přidávali pod obrázek veselého stromu.

Potom děti předvedly pásmo veselých básniček a písniček o broučcích, paní učitelka Malá nás naučila písničku: Když jaro zaťuká,vyhodnotili jsme soutěže o nejlepší třídu, veřejně jsme pochválili děti, které se snaží a aktivně se účastnily školních akcí . Pak jsme probudili broučky scénkou z knihy Broučci o tom, jak přišlo jaro a broučci se vzbudili. Jako definitivní tečku za zimou jsme přinesli do jídelny posledního sněhuláka nařezaného z rolád a postříkaného šlehačkou, kterého jsme společně snědli.Akci pomáhaly organizovat děvčata z 9. třídy s tykadly na hlavách v roli pilných včelek.

Vytvořili jsme rovněž školní rekord o největšího a nejmenšího broučka.Nejmenším bylo krásné miminko naší paní učitelky oblečené v masce broučka. Tyto masky nám laskavě zapůjčila maminka Hradilová.

Potom jsme šli vzbudit broučky do strašidelného sklepa. Každý, kdo odvážně prošel celou trasu, mohl si broučka (fosforeskující pokreslený kamínek)odnést s sebou domů.Malé děti chodili s rodiči.


Společnou veřejnou část jsme zakončili pochodem s lampióny ke studánce, kde oficiálně vzbudil broučky elf troubící na lesní roh a zanechali jsme u studánky dopis a obrázek od dětí.

Na zpáteční cestě jsme se stavili na hřbitově a věnovali jsme tichou vzpomínku naší milé tragicky zesnulé paní učitelce Novosadové, která s námi na podzim ještě broučky ukládala a při těchto akcích pro děti byla vždy aktivní, tvůrčí a ochotnou spoluorganizátorkou.


Pak následovala pro přihlášené děti Noc s Andersenem.Děti, které ve škole spí jsou vybrané na základě svého chování a aktivity při školní práci.

Přichystali jsme se ke spánku. Znovu jsme absolvovali stezku odvahy, tentokrát opravdu jen pro odvážné, 9.třída a bývali žáci si ji připravili opravdu skvěle. Pak mladší děti ulehly a usínaly při poslechu pohádek.

Starší žáci šli na již tradiční noční pochod do blízké pekárny na čerstvý chleba. Po rušné noci jsme se ráno rozloučili a plni zážitků jsme odcházeli domů.


Koncem dubna jsme uklízeli vesnici a její okolí od odpadků u příležitosti Dnu země.Skutečný termín se nám posunul kvůli nepříznivému počasí


V dubnu jely všechny děti do kina na film Peklo s princeznou.


Zanedlouho nás v květnu čekala Besídka k svátku matek. Přestože byly akce krátce po sobě, podařilo se nám pro rodiče vytvořit krátký svižný program plný aerobiku, scének a smíchu. Rodiče se mohli podívat na pásmo básniček a písní malých dětí, aerobik paní učitelky Mičkové Indiánky, s kterým mladší žáci vyhráli krajské kolo.Pěkný byl i aerobik Meluzíny, který předvedli starší žáci. Dramatický kroužek zahrál veselou parodii na Hrubínovy básničky Paleček a jeho kamarádi a Princeznička na bále pod vedením paní učitelky Gajdošové.Obě paní učitelky si svá vystoupení vymýšlí a připravují samy.

Besídku zahajovalo tradičně hudební vystoupení žáků ZUŠ.


Po několika dnech jsme besídku opakovali pro malé děti z MŠ.


Koncem května nás navštívili ve vyučování předškoláci z MŠ v Podhradní Lhotě. Naše děti jim předvedly své dovednosti.


Zanedlouho po nich k nám také přišli na návštěvu bývalí žáci, společně jsme si zavzpomínali a oni se nám pochlubili svými překvapivě výbornými výsledky v nových školách.


V květnu také děti změřily své síly v odpolední Lehkoatletické olympiádě, kterou děvčata z druhého stupně a paní učitelky zorganizovaly pro mladší děti.Soutěžilo se v běhu, šplhu, hodu do dálky a skoku do písku.Začátkem června jsme pro děti připravili Dětský den, kde opět s organizací pomáhali starší žáci.

Děti se zúčastnily disciplín:prolézání dlouhým pytlem, hod polenem, navlékání kroužků, skládání puzzle, hod na plechovky, hod na koš, přebírání fazolí, hod kroužky, slalom s míčkem, běh v gumácích,koulení brambory po předkreslené trati, střelba na branku a fotbalový turnaj.

 

Pro starší děti jsme zorganizovali volby krále školy. Děti přemýšlely o vlastnostech, jaké by měl mít ten, kdo je bude zastupovat a zahájili jsme předvolební kampaň. Králem měl být žák 9.třídy zvolený svými spolužáky z II.stupně. Sepsali jsme na nástěnku co nejvíce pozitivních vlastností žáků 9.třídy, vlastností které by měl mít spravedlivý král a do týdne proběhly tajné volby za pecí.

Ve stejný čas probíhaly skutečné volby a tak si naše děti aktuálně zkusily, jak takové volby probíhají.

Pár dnů nato proběhla slavnostní korunovace.

Děti nás překvapily správnou uvážlivou volbou královny Nely Kolaříkové a jednotlivě pronášely na mikrofon společně s učiteli přání pro královnu a naši školu.Královna má mít dle dohody učitelů určitá privilegia před svými spolužáky, ale hlavním jejím posláním je pomoc spolužákům a komunikace s učiteli a panem ředitelem při problémech a také při organizaci různých školních aktivit.

Nutno dodat, že královna žádná privilegia neuplatňovala, čímž jen potvrdila správnost svého zvolení.


Červen byl naplněn školními výlety všech tříd.I.stupeň byl v Teplických jeskyních a propasti a v bazéně v Hranicích na Moravě, žáci z II.stupně byli ve Vyškově a na Rusavě.


Pro děti první třídy nachystali rodiče Hermanovi Den s poznávací vycházkou a zahradní slavností u nich doma, který se setkal s velmi příznivým hodnocením dětí i ostatních rodičů.


Poslední školní den šly mladší děti do Kunovic na zmrzlinu, pak jim předala vysvědčení sama královna a slavnostně jim udělila prázdniny.


Tečkou za školním rokem bylo Loučení s 9.třídou. Pan ředitel s třídní učitelkou pronesl krátkou řeč, žáci dostali své poslední vysvědčení a propouštěcí listinu, předali učitelům kytičky a výborný dort a osobně se všichni rozloučili.


Zde uvádím už jen ve stručnosti výpis dalších akcí:


1.10.Přespolní běh BpH

21.10.Divadelní představení Zlín I.st.

24.10.Beseda o volbě povolání

31.10.Ochrana člověka za mimořádných situací

4.11.Přehlídka středních škol 9. Vsetín

5.11.Florbal okrs.kolo Holešov

11.11.halový fotbal BpH

13.11.Exkurze Tutanchámon Brno 8+9

19.11.testování SCIO

27.11.Beseda s SOU Bzenec

11.12.Hudební vystoupení ZUŠ Brna

23.2.Vybíjená okrskové BpH I.stupeň

26.2.Aerobik Kelč

18.3.Zeměpisná olympiáda Bph

21.3,Aerobik Loučka

5.4.Aerobik BpH

8.4.Vybíjená I.stupeň Holešov

14.4.Zeměpisná olympiáda krajské kolo

23.4.Celostátní přehlídka aerobiku v Opavě

29.4.Pythagoriáda Holešov

30.4.Minifotbal –okrs.kolo

30.4.Čištění hor- ekologické vycházky

6.6.Aerobik Brno

13.6.Vystoupení aerobiku v Provodovicích

25.6.Ochrana člověka za mimořádných situacíDlouhodobé akce


Od počátku kalendářního roku na naší škole probíhal projekt Škola v pohodě, který byl po čase schválen a podpořen dotací Zlínského kraje.

Většina akcí z II.pololetí měla tedy od kraje finanční podporu.


Mezi prvními dlouhodobými akcemi jsme hodnotili chování jednotlivých tříd na I.stupni.

Starší děvčata každodenně docházely do tříd a hodnotily pořádek ve třídách, v šatnách, třídní učitelky pak přidávaly body za chování.Koncem každého týdne byla vyhodnocena nejlepší třída týdne a všichni její žáci dostali nějaký dárek.Sledování vyvrcholilo na Noc s Andersenem, kdy byla nejlepší třída veřejně vyhlášena.

Zároveň byli oceněni nejlepší žáci.Podmínkou bylo, že ocenění nezáleží na známkách,ale na snaze a chování dětí. Vyhrála druhá třída.


Dlouhodobě téměř u všech akcí pomáhala děvčata z II.stupně.


Chlapci zase uváděli krátké relace ve školním rozhlase.


Na veřejném místě v obci, za výkladem bývalé trafiky jsme umisťovali nástěnku s fotodokumentací

aktuálních událostí ve škole.


O našich úspěších v aerobiku a Noci s Andersenem psali v Kroměřížském týdeníku.


Žáci z 4.až 9. tříd byli postupně při besedách poučeni o nebezpečí internetu.


Kroužky

Nepodařilo se zorganizovat kroužek rukodělných prací.

Dramatický kroužek byl z časových důvodů realizován hlavně pro potřeby vystoupení na besídkách.

Čtenářský kroužek byl hojně navštěvován družinou a děti si rády půjčovaly knihy. Přibylo několik aktivních čtenářů.

Dyslektický kroužek pomáhal dětem překonat obtíže v učení.

Logopedický kroužek pokračoval i po změně paní učitelky.

Taktéž keramický kroužek po určité přestávce pokračoval ve své činnosti a výrobě krásných předmětů.

Aerobik během celého roku slavil několik úspěchů a jeho přítomnost byla hojně vyžadována na různých akcích v regionu.

V dopravní výchově byly děti za své vědomosti pochváleny.


Školní metodik prevence: Mgr.Jana Gajdošová


Ředitel: Vladimír Konečný


V Rajnochovicích 27.9.2009
 Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1