Hodnocení 2009/2010


 

 EVAULACE  MPP 2009/2010 ZŠ RAJNOCHOVICE


Školní rok 2009/2010 byl opět bohatý na události v naší škole.

Devátá třída byla v historii školy nejméně početnou, ale přesto se dobře oganizačně zapojila  do oblíbených činnosti školy.

V prosinci jsme ukončili projekt Škola v pohodě, který byl finančně podpořen Zlínským krajem. 

Pokračovaly nové aktivity jako Uspávání a Buzení broučků s lampiónovým průvodem, Volby a Korunovace krále školy, která se stává prestižní záležitostí  zejména v momentě, kdy žádáme o uvolnění předchozího krále jeden den z výuky ze střední školy, kterou navštěvuje, za účelem předání koruny a korunovace nového krále.  Tato událost skýtá mnoho možností k zdůrazňování kladných hodnot a posilování kamarádství mezi dětmi. Zejména na II. stupni, kde bylo takových příležitostí méně.

Naše škola má velké množství akcí hlavně pro mladší děti, a tak bychom byli rádi, kdyby měli více možností i starší žáci, současně se zvýšením aktivity jejich třídních učitelů.

Nepodařilo se odstranit vulgarismy z mluvy žáků.

Větší kázeňské problémy na škole nebyly.

V lednu nám zemřela mladičká kolegyně, paní učitelka Preislerová, která byla vždy velmi milá a ochotná udělat cokoliv proto, aby bylo na naší škole dobře. Její odchod nás všechny hodně citelně zasáhl.

Na podzim se většina učitelů zúčastnila semináře Pozitivní vztahy mezi žáky a vedení komunitního kruhu, pořádaného v rámci projektu Škola v pohodě.

Při setkávání s našimi dětmi mimo výuku se objasnily některé příčiny jejich chování, více jsme se poznali, zažili jsme spoustu veselých a napínavých chvil, učili jsme se  společně řešit problémy.

Závěrem projektu starší žáci napsali dopis svým příštím spolužákům o tom, co dělat, aby byla škola v pohodě.

Přes některé humorné návrhy se v podstatě shodli na tom, že na vytváření pohody, čili spokojenosti

ve škole, mají největší podíl sami, a nejvíc ze všeho na ně mají vliv vztahy mezi vrstevníky v třídních kolektivech.

A to je pro záměr tohoto projektu velmi příznivé, protože právě tyto dobré vztahy jsme minulý školní rok posilovali.

Nastaly situace, kdy se škola spontánně spojila při blahopřání k narozeninám pro pana ředitele, nebo při podpoře nemocné paní učitelky. Tehdy se společně projevuje lidství učitelů i žáků.

V přátelské atmosféře se pak  mnoho problémů snáze řeší a lépe se předchází jejich prohlubování.

Závěrem lze říct, že většina cílů našeho projektu byla splněna. V podobném duchu jsme pracovali a budeme pracovat i nadále.

 

 

 

 

Jednorázové  akce

 

16.9. se uskutečnilo Hledání indiánského pokladu - zábavné odpoledne s ekologickou tématikou, plné soutěží, kvízů pro děti z I.stupně, zakončené nalezením pokladu a táborákem.

 

V říjnu se realizovala další součást projektu - vrstevnické a adaptační třídenní pobyty našich žáků

na chatě Slovan na Tesáku.

Pobytu se zúčastnilo ještě více dětí, než byl plánovaný počet.

Na adaptačním pobytu od pondělí do středy byla 6. a 7. třída se třemi učiteli.

Program vedla ŠMP Jana Gajdošová za spoluúčasti třídních učitelů. Hlavním cílem bylo posílení dobrých vztahů mezi dětmi navzájem, dětmi i jejich učiteli, posílení jejich dobrých vlastností a získání příjemných  a pozitivních zážitků.

Situace při aktivitách byly nastaveny vždy tak, aby se žáci shodli na společném řešení, diskutovali a dokázali vyjádřit a obhájit své názory. Např. při jedné aktivitě měli navrhovat sankce za překračování školního řádu,

což je velmi zaujalo.

Děti byly na takové akci poprvé.

Průběžně bylo zařazeno více pohybových aktivit, aby byl program pro žáky přiměřený.

Od středy do pátku mladší spolužáky vystřídala 8. a 9. třída na vrstevnickém pobytu, opět se svými třídními

učiteli. Tentokrát bylo žáků ještě více, kolektiv byl převážně chlapecký a problematičtější. Program probíhal

ve stejném duchu, potřebu pohybu jsme uspokojili zorganizováním čtvrteční diskotéky, která byla pro žáky překvapením a přijali ji s nadšením.

Oba dva pobyty završilo zamyšlení nad naší školou a lidskými hodnotami.

Adaptační pobyt 6. a 7.třídy byl zhodnocen dětmi velmi kladně při diskusi v komunitním kruhu.

Vrstevnický pobyt 8. a 9. třídy měl zdánlivě více nespokojených, při anonymním písemném hodnocení byl však jen jeden ohlas záporný. Z čehož pro nás vyplynulo, že dospívající děti se bojí o svou prestiž a raději svůj názor nezveřejňují před ostatními.

 

16. října jsme šli na exkurzi o Rajnochovské lesní železnici spojenou s krátkou vyjížďkou vláčkem a pohoštěním.

 

V pondělí 26. října uspořádala naše škola v Rajnochovicích Uspávání broučků.  V podvečerním šeru  se sešli především mladší děti s rodiči a sourozenci, které neodradilo ani mrholení. Lampiónovým průvodem jsme šli ke kostelu, kde už poletovali hladoví ptáci,  kteří byli pro naše broučky nebezpečím. Vysvětlili jsem dětem, že ptáci se snaží vykrmit na zimu, a proto je  musíme odlákat, aby si broučci mohli v klidu u studánky nalézt úkryt. Děti si nabraly do rukou obilky a nesly je rozsypat k lesu naproti studánce. Po cestě jim ve tmě přebíhali přes cestu velcí ptáci. Děti si pak u  studánky prohlédly broučky a lesní skřítky, zasypaly je listím. Všichni účastníci dostali pamětní list, který byl stejný jako tabule, na které jsme oficiálně broučky uspali a nabádali návštěvníky k tichu a opatrnosti. Tichou písničkou jsme se s broučky rozloučili.

 

Ve středu 4. listopadu jsme zvolili krále naší ZŠ v Rajnochovicích.  Akce proběhla ve školní jídelně za dohledu ředitele školy a třídních učitelů.

Samotné Korunovaci krále předcházely tajné Volby, které proběhly v předcházejícím týdnu. Každý žák

z druhého stupně napsal svůj tip, který  vhodil do hlasovací urny.Většina žáků důkladně přemýšlela, kterému

ze svých nejstarších spolužáků dát svůj hlas. Kdo unese zodpovědnost starat se o druhé, protože být dobrým králem nebo i ředitelem, není jen mít práva, ale hlavně povinnosti. Králem se stal žák 9.třídy Luděk Uhřík a

do funkce jej pasoval pan ředitel. Král dostal certifikát a knihu o své zemi a jejím okolí – Zlínský kraj.

Nový král pomáhal při různých školních činnostech a podílel se na rozhodování v některých  záležitostech, které se týkají jeho spolužáků. Má i určité výhody, například na oběd může chodit mezi prvními a může si vybrat, se kterým spolužákem chce sedět. Do Zlaté knihy školy bude zapisovat významné události, které se

za jeho vlády stanou.

Král rozdal všem, kteří mu přišli na mikrofon poblahopřát, dary - bonbony a tzv. "rajdukát," který žák může vyměnit za jednu špatnou známku u kteréhokoliv učitele.

 

20.listopadu pracovník K- centra v Kroměříži vedl besedu o nebezpečí drog a závislostí pro žáky 6. – 9. tříd.

 

4. prosince proběhla ve všech třídách Mikulášská nadílka. Žáci 9.třídy obcházeli v převlecích spolužáky, četli hříchy žáků i učitelky, četli také dobré skutky ze Zlaté knihy napsané zlatým písmem a nadělovali všem sladkosti. Proběhlo tak další hodnocení chování dětí ve škole.

 

8. prosince se  8. a 9. třída zúčastnila přednášky o sexuální výchově v kině ve Valašském Meziříčí.

 

18. prosince opět starší žáci pozvali mladší děti na Vánoční diskotéku do  kulturního domu. Děti si zatancovaly a zasoutěžily za doprovodu diskotékové hudby bývalých žáků školy.

 

Děti z celé školy se mohly zúčastnit Soutěže o nejkrásnějšího anděla, další akce, kde mohly projevit svou aktivitu.Vyhodnocení proběhlo před diskotékou.

 

21.12. odpoledne pozvali žáci rodiče a přátelé školy na Vánoční besídku s bohatým programem. Přišlo hodně rodičů a bylo znát, že zájem i podpora veřejnosti je vysoká.Všechny třídy i s družinou si aktivně přichystaly program, většinou krátké pohádky: O řepě, Křemílek a Vochomůrka, Puinqínek, Večerníček, O rybáři, Pat a Mat. Sestavu aerobiku Indiánky zacvičila mladší děvčata. Nedávno se umístila na 1.místě v celostátní soutěži v Trenčíně na Slovensku.

 

V úterý 22.12. si děti se svými učiteli nachystaly Předvánoční posezení ve třídách. Společně si předávaly dárky, přály k Vánocům a  hrály společenské hry.

 

Koncem ledna si paní učitelka Mičková připravila netradiční zápis prvňáčků. Děti provázel zápisem Večerníček s Křemílkem a Vochomůrkou a dával jim veselé i vážné úkoly. Zápisem všichni úspěšně prošli.

 

Počátkem února  proběhl Karneval masek. Mladší děti se v maskách představily starším spolužákům a zaměstnancům školy, zveršovaly si básničky nebo zazpívaly písničky o svých maskách, a nejlepší masky byly vyhodnoceny a odměněny.

 

Koncem února nás navštívili  bývalí žáci.

 

V březnu naše děti vystupovaly na akci obecního úřadu – Posezení s důchodci.

 

Nocování s Andersenem u nás proběhlo již po šesté a podruhé jsme tuto akci spojili s Buzením broučků

za přítomnosti široké veřejnosti.Ve čtvrtek jsme zasadili druhou pohádkovou lípu. Lípu věnovala obec,

při sázení pomohl důchodce pan Zabloudil a M.Hruška, předseda komise životního prostředí.

Podívali jsme se také do místní firmy pana Fialy na výrobu vrtulí a krásných modelů letadel.

V pátek dopoledne mladší žáci navštívili Muzeum valašských strašidel ve Valašském Meziříčí.

Děti z celé školy byly v kině na film Mikulášovy patálie. Stejnojmennou knihu si žáci současné 5. třídy vybrali jako doporučenou četbu, takže mohli čtenou a zfilmovanou verzi porovnat.

Večer pak začala dlouho očekávaná Noc s Andersenem.

Všichni jsme se sešli v 18.30 h v budově naší školy. Rodiče s dětmi uvítaly organizátorky akce - paní učitelky a knihovnice v kostýmech broučků.

Zatímco rodiče s dětmi mlsali a popíjeli čaj a kávu, byly vyhlášeny aktivní děti a oceněny za sběr šípků, kaštanů a za své chování. Ceny jim předával sám král naší školy Luděk Uhřík. Nejsprávnějším žákem I.stupně byla zvolena Klára Idesová a nejmilejším z mladších dětí Monika Zichalová. Tento titul udělili učitelé na základě chování dětí, v kterém projevovaly své kamarádství, pravdomluvnost a další kladné vlastnosti.

Poté nás paní učitelka Malá zábavnou formou poučila o životě broučků v našem okolí.

Školní děti předvedly krátké pásmo básniček ze života hmyzu a T.Juráňová přečetla svou slohovou práci.

Pak nadešla očekávaná chvíle a děti odešly v doprovodu kamarádů a rodičů budit školní broučky do místního sklepa. Tajemná trasa měla tři zastavení, cestu ve tmě dětem ukazovaly šipky a lucerničky. V prvním zastavení seděla zimní víla, která držela v sněhovém košíku škřítky a víly, čekající na jaro. V druhém zastavení další zimní víla hlídala košík se spícími svítícími broučky a posledním zastavení víla hlídala překrásné motýlky.

Od každé víly si děti něco odnesly. Část cen věnovala firma Swietelsky.

Ti co čekali ve třídách, až na ně přijde řada, zatím malovali a střihali motýlky na nástěnku k poště. Starší děti skládaly motýly z vršků od pet lahví.

Po probuzení školních broučků následoval lampionový průvod ke studánce.

U studánky čekal elf (J.Uhřík) s  obrovskými motýly na pláštěnce. Jakmile přišly všechny děti, zatroubil na lesní roh a probudil broučky v lese, ti pak poletovali mezi stromy a svítili nám na cestu.

U studánky jsme zanechali novou tabuli s informací o vzbuzení broučků a děti dostaly pamětní listinu. Po společném focení na kostelních schodech veřejná část akce skončila.

Vybraní spáči Noci s Andersenem s námi ještě navštívili hřbitov, kde jsme si vzpomněli na naše nedávno zemřelé milé paní učitelky Lidušku Preislerovou a  Svatku Novosadovou.

Po příchodu do školy jsme se připravili na spánek. Ve škole nocovalo 21 dětí z I. stupně, 4 deváťáci a 7 poškoláků, kteří nám pomáhali s organizací. Při veřejné části nám pomáhali paní Koblihová, Preislerová, Hapková a  pan Gajdoš. Sponzorstvím přispěl také místní obecní úřad.

Poškoláci si nachystali již trochu strašidelnější ale dobrovolnou stezku odvahy, na jejímž konci si děti odnesly celou sadu nalepovacích motýlků a broučků.

Po stezce jsme se všichni znaveni uložili do spacáků a  v přítmí nám přišly maminky zahrát Hrubínovu pohádku O Červené Karkulce. Vzbudily velký ohlas za svůj vynikající výkon. Karkulku hrála paní Gajdůšková, vlka paní Slimáčková, babičku paní Švejdová, myslivce paní Staňková a vypravěčku Lucie Krejčířiková. František Hrubín by v tomto roce oslavil 100 let. Na úplný konec maminka Švejdová četla při lampičce další Hrubínovu pohádku O bílé laňce. Většina dětí usnula, některé šeptalky vydržely až do čtvrté  hodiny ranní. Dalo by se předpokládat, že si ráno pospí, ale od šesti hodin byli všichni vzhůru. Starší spáči si vyšli na noční procházku do Lhotské pekárny (pan pekař nám věnoval skvělé chlebyna snídani), potom si zavzpomínali na svá dětská léta sledováním videa ze školních  besídek. Ráno rozumně vstávali o hodinu později než mladší děti.

 

V dubnu všechny děti naší školy sbíraly odpadky v naší obci u příležitosti Dne Země.

 

V květnu jsme uspořádali Svátek matek. Nejdříve vystoupili žáci ZUŠ se svým hudebním vystoupením, potom se pochlubily pásmem básniček a písniček děti z I.stupně, žáci 4. a 5. třídy zahráli pohádku Mach a Šebestová a kouzelné sluchátko, družina zatančila country tanec , aerobic předvedl skladbu Kabaret, která již získala několik ocenění  (díky perfektní choreografii  pod vedením paní učitelky Mičkové). Jako zlatý hřeb odpoledne nám zahrály maminky pohádku Červená Karkulka, s kterou již sklidily úspěch v Noci s Andersenem.

Nejaktivnější maminky byly oceněny diplomem, který jim předával pan ředitel.  Chtěli jsme poděkovat maminkám, které práci pro děti věnují nejen svůj čas, ale často hradí i různé materiální náklady bez nároků na  honorář.

Na závěr chlapecké hlasy starších hochů s doprovodem dívčích hlásků zazpívaly maminkám velmi dojemné vyznání v písni Máma.

Na chodbičce kulturního domu byly vystaveny ukázky vyřezávaného ovoce naší žačky Andrey Icelové.

 

V květnu navštívili školu předškoláci z MŠ v Podhradní Lhotě.

 

2.června  děti oslavily svůj Dětský den. Starší žáci pomáhali s organizací soutěží, např. hledání  předmětů

ve fazolích, přenášení vody na lžičce, slalom s kuličkou na lžičce, hod do kapsy pejskovi a kočičce, průlez pytlem, strefování se tužkou do láhve, házení obručemi, atd.

 

Děti naší školy jely na výlet  na hrad Buchlov a zámek Buchlovice.

 

Koncem června uspořádal Svaz žen ve spolupráci se školou odpoledne plné her pro děti.

 

8. třída navštívila časosběrný dokument Katka v kině ve Valašském Meziříčí.

 

Na závěr roku proběhlo loučení s 9.třídou, tradičně spojené s předáváním propouštěcích listin.

Tentokrát se poprvé se spolužáky rozloučily i všechny děti I.stupně, což působilo velmi příjemným dojmem. Učitelé dostali veselý a výborný dort.

 

Konec školního roku jsme oslavili společnou písní na chodbě a poté bylo vydáno vysvědčení ve třídách,

při kterém pomáhal král školy.

 

Zde je uveden už jen ve stručnosti výpis dalších akcí a činnosti školy…

1.9. Pedagogická rada

10.9. Schůzka ŠMP Kroměříž

17.9. Metodická návštěva PPP Kroměříž

24.9. Foto 1.třídy

29.9. Evaluace MPP 2008-2009

2.10. Výuka na DDH

12.10. Studentská praxe

22.10. Přehlídka stř. škol Zlín

22.10. Metodická návštěva z logopedie BpH

3.11. Přehlídka stř. škol Vsetín

5.11. Florbal okrs. kolo Kroměříž

7.11. Aerobik Holešov

13.11. Přehlídka stř. škol Kroměříž

19.11. Rodičovské schůzky, pedagogická rada

24.11. Den otevřených dveří v naší škole

25.11. Schůzka výchovných poradců Kroměříž

29.11. Aerobik Trenčín - Indiánky /1.místo/

19.1. Konzultace s rodiči, pedagogická rada

21.1. Metodická návštěva SPC Duha Zlín

20.2. Aerobik vystoupení na plese BpH

22.2. Vybíjená okrs. kolo BpH

25.2. Schůzka ŠMP Kroměříž

9.3. Zahájena výuka plavání

17.3. Zeměpisná olympiáda okresní kolo/1.a 2.místo/

18.3.Matematický Klokan

8.4. Lékařská prohlídka

13.4. Krajská zeměpisná olympiáda

16.4. Malá kopaná okrs. kolo Holešov

20.4. Konzultace s rodiči, pedagogická rada

22.4. Den Země - Ukliďme hory

22.4. Přijímací zkoušky na střední školy / také 23.4. a 26.4./

28.4. Pythagoriáda Holešov

29.4. McDonald´s Cup okrs. kolo Rajnochovice /2. místo/

4.5. McDonald´s Cup okresní kolo Hulín

8.5. Vystoupení na Výročí Osvobození

12.5. Aerobik Holešov – přehlídka

13.5. Lékařská prohlídka

18.5. Pohár rozhlasu atletika Kroměříž

18.5. Metodická návštěva z logopedie BpH

26.5. Atletická soutěž Chvalčov

27.5. Metodická návštěva PPP Kroměříž

2.6. Kouzelnické vystoupení

7.6. Nohejbal Kroměříž

10.6. Celorepublikové ocenění v projektu Zdravé zuby

16.6. Soutěž v anglickém jazyce Rymice

17.6. Foto školy

22.6. Konzultace s rodiči

23.6. Pedagogická rada

24.6. Výlet 7. třídy v Rožnově pod Radhoštěm

 

 

 

Dlouhodobé akce

 

Do konce kalendářního roku  probíhal na naší škole projekt Škola v pohodě, který byl  schválen a podpořen dotací Zlínského kraje. Většina výše uvedených aktivit uskutečněných do prosince 2009 byla  součástí projektu.

Jeho nejvýznamnější částí byl adaptační  a vrstevnický pobyt starších žáků na Tesáku, který jsem již uvedla výše.

 

Dlouhodobě  téměř u všech akcí pomáhali žáci 9. třídy a děvčata z II. stupně.

Žáci 9. třídy zapisovali do Zlaté knihy školy významné události a hodnotili chování spolužáků například

při Mikulášské nadílce. Vše se dělo v žertovném, neurážejícím duchu.

 

Na veřejném místě v obci, za výkladem bývalé trafiky, jsme umisťovali nástěnku s fotodokumentací

aktuálních událostí ve škole. Nástěnka byla umístěna také ve vestibulu školy a  v KD během Vánoční besídky.

 

O pobytu na Tesáku, Volbě krále školy a o Noci s Andersenem psali v týdeníku Naše adresa.

 

Na nástěnce na chodbě školy byly aktuálně vystaveny výsledky a úspěchy žáků v různých soutěžích.

 

Z většiny akcí je podrobná fotodokumentace na webových stránkách školy http://zsrajnochovice.cz/

 

 Žáci z 4.až 9. tříd byli opakovaně poučeni o nebezpečí internetu.

 

Kroužky

Nepodařilo se zorganizovat kroužek rukodělných prací, ale domluvili jsme realizaci tvořivých dílen pro rodiče i děti v dalším školním roce.

Dramatický kroužek byl  realizován hlavně pro potřeby vystoupení na besídkách.

Čtenářský kroužek byl hojně navštěvován družinou a děti si rády  půjčovaly knihy. Opět přibylo několik aktivních čtenářů.

Dyslektický kroužek pomáhal dětem překonat obtíže v učení.

Logopedický kroužek pokračoval pod vedením paní učitelky Málkové.

Aerobik během celého roku slavil několik úspěchů a jeho přítomnost byla hojně vyžadována na různých akcích v regionu.

Dopravní výchovu jsme pro malý počet žáků přesunuli do dalšího školního roku, kdy bude spojena s další třídou.

 

Školní metodik prevence: Jana Gajdošová

 

Ředitel: Vladimír Konečný

 

V Rajnochovicích 27.9.2010

 

 

 

 

 

 

 

Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1