Hodnocení 2010/2011


EVAULACE  MPP 2010/2011 ZŠ RAJNOCHOVICE


Školní rok 2010/2011 byl opět bohatý na události v naší škole.

Devátá třída se dobře oganizačně zapojila  do oblíbených činnosti školy.

Zahájili jsme rok plný tvořivých dílen, kdy maminky ve spolupráci s paní družinářkou předváděly veřejnosti a rodičům s dětmi své dovednosti a učily je např. batikovat, plést košíky, zvonky, vyrábět obrázky ubrouskovou a prostřihovanou technikou, vyrábět bižuterii, malovat na hedvábí apod. Zahájili jsme také hodiny zumby, které jsou hojně navštěvované. Obnovili jsme akci školní babička, která byla potěšující a dojemná pro babičky i děti. Přirozeně se tak setkávali učitelé, rodiče i příbuzní, a zlepšovala se vzájemná komunikace. Pokračovali jsme v setkávání mladších dětí při pohádkových přestávkách, kde jsme řešili vztahové problémy a situace ve škole pomocí příběhů a pohádek.

Větší kázeňské problémy na škole nebyly.

 

 

 

 

Jednorázové  akce

 

Koncem září se žáci II.stupně účastnili besedy s Policií ČR na téma kyberšikana.

 

Na podzim jsme vyhlásili výtvarnou soutěž Podzimníčci. Rodiče s dětmi vyrobili spoustu krásných lesních skřítků podzimníčků, které jsme následně vystavili pro veřejnost u příležitosti voleb.

 

Na volby obecní jsme také navázali Volbami krále naší škol,y které zorganizovala školní metodička Gajdošová, tentokrát ve spolupráci s panem učitelem Švarcem, který průběh pojal jako zábavný soutěžní kvíz o naší škole. Hodně jsme se nasmáli a pobavili. Tato událost skýtá mnoho možností k zdůrazňování kladných hodnot a posilování kamarádství mezi dětmi celé školy. Děti ji hodně prožívají.

Samotné korunovaci krále předcházely tajné volby, které proběhly v předcházejícím týdnu. Každý žák

z druhého stupně napsal svůj tip, který  vhodil do hlasovací urny.Většina žáků důkladně přemýšlela, kterému

ze svých nejstarších spolužáků dát svůj hlas. Kdo unese zodpovědnost starat se o druhé, protože být dobrým králem nebo i ředitelem, není jen mít práva, ale hlavně povinnosti. Králem se stal žák 9.třídy Filip Chromec a

do funkce jej pasoval pan ředitel. Král dostal certifikát a knihu o své zemi a jejím okolí – Zlínský kraj.

Nový král pomáhal při různých školních činnostech a podílel se na rozhodování v některých  záležitostech, které se týkají jeho spolužáků. Má i určité výhody, například na oběd může chodit mezi prvními a může si vybrat, se kterým spolužákem chce sedět. Dělal zápisy do Zlaté knihy.

Král rozdal všem dary - bonbony a tzv. "rajdukát," který žák může vyměnit za jednu špatnou známku u kteréhokoliv učitele.

 

Koncem října jsme uspávali  broučky s lampiónovým průvodem. Děti zachraňovaly broučky zalezené mezi zrním u naších dvou pohádkových lip, které jsme s dětmi zasadili v předchozích letech.

Došli jsme ke studánce, kde opět uspal broučky elf a zanechali jsme jim tam dopis. Pak jsme se šli občerstvit do kulturního domu a tam nás čekala vesnička Broučínkovice, která je plná malých broučků a jejich obydlí. Pro děti to bylo překvapení. Každý učitel vyrobil domeček, přidaly se děvčata z II. stupně, bývalá žákyně nám pomohla  s celou rodinou vyrobit broučky, domečky jsme osvětlili a vystavili společně s podzimníčky v ztmavlém kulturním domě.

Vesničku si přáli vystavit i ve městě Bystřice pod Hostýnem, kde vzbudila velký ohlas.

 

Poté se uskutečnil Den otevřených dveří pro rodiče.

 

V prosinci si žáci uspořádali Mikulášskou nadílku, při které žertovným způsobem popsali hříchy a dobré skutky žáků a učitelů naší školy.

 

 

Koncem prosince opět starší žáci pozvali mladší děti na Vánoční diskotéku do  kulturního domu. Děti si zatancovaly a zasoutěžily za doprovodu diskotékové hudby.

 

Žáci 8. a 9. třídy jeli v prosinci na exkurzi do Dukovan.

 

Vánoční hudební besídku našich žáků uspodádala ZUŠ Bystřice pod Hostýnem.

 

Děti druhé třídy porovnali své znalosti ve sčítání s králem školy a panem ředitelem v matematické soutěži.

 

V březnu si vyslechli žáci II. stupně přednášku  1. pomoci od vysokoškolské studentky ze zdravotní školy.

 

Všichni žáci nám pomohli vyzdobit sál a přichystat prostředí pro ples poškoláků.

 

Pracovníci z Centra pro  rodinu ve Zlíně přišli besedovat s dětmi všech ročníků.

 

Naše děti také vystupovaly při Sousedském posezení, které pořádá naše obec.

 

Koncem března k nám přijelo se svým představením loutkové divadlo.

 

1.dubna jsme opět uspávali broučky.

Sešli jsme se v kulturním domě, děti přišly převlečené do úborů broučků, soutěžily v disciplínách s broučičí tématikou, poté následoval rej broučků- krátké pásmo tanců a písní, vyhlášení nej.. žáků školy, jako například žák s nejnakažlivějším smíchem apod. Jedno významné ocenění Nejlepší čtenář dostal žák 3.třídy Martin Uhřík a cenu mu předal starosta obce. Zároveň byly do místní knihovny nakoupeny hodnotné knihy, které rád čte -soubor knih z edice Čtyřlístků. Během soutěže si rodiče mohli prohlížet vesničku Broučínkovice, v které se broučci chystali ke spánku. Jelikož byli broučci pilní, přistavili školu, cukrárnu, kadeřnictví a další stavby. Některé malé dílky do vesničky nám věnovala firma Efko Igráček.

Pak jsme šli uspat broučky s lampiony ke studánce, kde celá akce skončila.

 

Večer ještě pro některé žáky neskončil, protože nocovali ve škole v rámci Noci s Andersenem. Čekala je stezka odvahy a usínání s čtenou pohádkou.

 

V dubnu všechny děti naší školy sbíraly odpadky v naší obci u příležitosti Dne Země.

 

Krásnou Velikonoční výstavu zorganizovala naše paní vychovatelka Baďurová s místními ženami a maminkami. V kulturním domě byly vystaveny práce našich dětí a také jejich rodičů, výrobky lidí z naší obce všeho druhu a také drobných pozvaných řemeslníků. Všechny návštěvníky překvapila bohatá nabídka.

 

Naše děti si vybrali za svou školní babičku starší paní z Rajnochovic a z Podhradní Lhoty, oběma babičkám donesly kytičku a pamětní listinu s dopisem. Obě babičky měly radost. Babička ze Lhoty byla už nemocná a bohužel nás zakrátko opustila. Tak se naše děti setkávají s moudrostí a životem starších.

 

Navštívili jsme také pana starostu ze Lhoty a MŠ, kde měly děti své kamarády.

Předškoláci nám tuhle návštěvu za měsíc oplatili.

 

Děti se šly podívat také na chov malých kůzlátek k manželům Zabloudilovým.

 

 

Představení ke Dni matek jsme zkomponovali na téma „A léta běží“. Začalo to písněmi o lásce, při kterých jsme krásně začlenili ukázky dovedností žáků ZUŠ, svatbou, narozením miminka a dětskými říkadly, prvními roky ve škole, pohádkami vážnými i žertovnými, pověstmi o příchodu Čechů, pokračovali jsme tím, čím se děti baví, vystoupením country, aerobiku, až jsme opět došli na práh dospělosti a prvních lásek. Pásmo jsme zakončili na téma lásky nejpodstatnější – lásky k mamince. Pan ředitel potom předal ocenění některým maminkám, rodinám a firmám za významnou pomoc naší škole.

 

V květnu jeli žáci 4. a 5.třídy na vlastivědnou exkurzi do Prahy.

 

1.června tradičně žáci oslavili Svátek dětí soutěžemi sportovními i zábavnými. S organizací nám pomohli starší žáci.

 

V rámci požární prevence nás 2 krát navštívili profesionální hasiči, kteří zábavnou formou děti seznamovali s bezpečným chováním, přivoláním a poskytnutím pomoci.

 

Celá naše škola jela do kina na filmové představení do Valaškého Meziříčí. Starší viděli film Lidice a mladší film Čertova nevěsta.

 

 

Předposlední školní den se s námi příjemně rozloučili žáci 9.třídy, kteří nás obdarovali dortem a dostali od nás žákovské knížky za všech 9 let a propouštěcí listinu.

 

Poslední červnový den jsme vcelku úspěšně zakončili školní rok.

 

 

Zde je uveden už jen ve stručnosti výpis dalších akcí a činnosti školy:

6.10. Přespolní běh BpH

3.11. Florbal okrsek Holešov

4.11. Florbal okrsek Holešov

19.11. Hudební vystoupení ZUŠ

30.11. Návštěva na Úřadu práce KM

7.3. Vybíjená okr.kolo BpH

9.3. Zeměpisná olympiáda  BpH

18.3. Matematický klokan

21.3. Dopravní výchova

24.3. Pythagoriáda Holešov

7.4.Zeměpisná olympiáda, krajské kolo Uh.Hradiště

28.4. McDonald´s Cup Rajnochovice

28.4. Den Země, ekologické vycházky s úklidem

19.5. Atletická sotěž Chvalčov

14.6. Atletické závody hřiště TJ

 

 

 

 

 

Dlouhodobé akce

Po celý rok probíhaly na I. stupni nadále pohádkové přestávky. Děti z I. stupně se vyjadřovaly k chování zvířátek v lese, které bylo velmi podobné chování dětí v naší škole. Paní učitelka Gajdošová vymýšlela pohádky s plyšovými zvířátky na dané téma, a to nám každý týden umožnilo hovořit o chování, kamarádství a situaci ve škole.

 

Maminky s paní družinářkou pořádaly často tvůrčí dílny, které byly velmi oblíbené. Rodiče s dětmi i veřejnost si tak mohli vyrábět krásné věci.

 

Maminky s děvčátky chodily také cvičit na hodiny zumby do naší tělocvičny.

 

Opět probíhal projekt Zdravé zuby  a Dopravní výchova na I.stupni.

 

Pravidelně byla doplňována fotogalerie na našich školních stránkách.

 

Rodiče zde byli také upozorňováni na akce školy.

 

Několikrát se o naší škole psalo v Kroměřížském týdeníku a deníku.

 

Z většiny akcí je podrobná fotodokumentace na webových stránkách školy http://zsrajnochovice.cz/

 

 

 

Kroužky

 

Čtenářský kroužek byl hojně navštěvován družinou a děti si rády  půjčovaly knihy. Opět přibylo několik aktivních čtenářů.

Dyslektický kroužek pomáhal dětem překonat obtíže v učení.

Logopedický kroužek pokračoval pod vedením paní učitelky Málkové.

Aerobik  byl opět na vysoké úrovni, vystoupení Hasičky se umisťovalo v přehlídkách na předních místech, a bylo hojně vyžadováno na různých akcích v regionu.

Žáci také navštěvovali kroužek hip hopu.

Byl zahájen šachový kroužek.

 

Školní metodik prevence: Jana Gajdošová

 

Ředitel: Vladimír Konečný

 

V Rajnochovicích 27.9.2011

 

 

 

 

 

 

Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1