Školní družina


Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Rajnochovice, okres Kroměříž


Obecná ustanovení


            Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici - vnitřní řád školní družiny.
             Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD. 
            Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 


 


Poslání školní družiny
            Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
            Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.


 

Čl. 1: Povinnosti žáků

  1. Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,

             s nimiž byli seznámeni.

  2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a         vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak,           aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.

  3. Chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní         družinou.

  4. Chovat tak, aby neohrožovali spolužáky ani vyučující. Při závažném a opakovaném porušování        vnitřního řádu může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.
  5. Po celou dobu pobytu ve školní družině se chovat ukázněně, přátelsky, navzájem si pomáhat a         neubližovat si.

  6. Nepoužívat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického      násilí, zdravit při vstupu a odchodu ze  ŠD.

  7. Nenosit do školní družiny cenné věci, nenechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách cenné          věci vč. mobilních telefonů. Hodinky, šperky apod. mít neustále u sebe, pokud je musí     odložit, svěřit je do úschovy vychovatelce.
  8. Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní        družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo.

  9. Nenosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a        bezpečnost žáka nebo jiných osob,
10. Ve školní jídelně děti dbát na zásady slušného chování a stolování.

11. Nepořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby.
12. Nezdržovat se v době mimo vyučování v prostorách školy bez dozoru.

13. Neopouštět školu a školní areál před ukončením pobytu ve školní družině bez vědomí          vychovatelky ŠD.
14. Jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití           alkoholických             nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

15. Při vycházkách, exkurzích, sportovní či kulturní činnosti mimo budovu školy dodržovat pokyny      paní vychovatelky.

Čl. 2: Práva žáků

  1. Účastnit se výchovných, vzdělávacích, zájmových aj. akcích zajišťovaných školní družinou.

  2. Právo na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na            svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné,         pohodové a přátelské             atmosféře.

  3. Právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na pobyt a práci ve zdravém životním          prostředí, na dodržování základních psychohygienických podmínek.
  4. Právo na ochranu před sociálně patologickými jevy.
  5. Právo na vzdělávání,  na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství.

  6. Právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, nepřátelství a násilí, proti zásahům
            do soukromého života a poškozování pověsti a cti.

  7. Právo být seznámen se všemi směrnicemi a předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti
            ve školní družině.

Čl. 3: Práva a povinnosti zákonných zástupců

 1. Do školní družiny  mohou zákonní zástupci přihlásit žáka na začátku školního roku i během něj.
 2. Na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině.
 3.  Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení   písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v

            doprovodu a podpisem rodičů.

 4. Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci

            žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.
 5. Odchod žáků ze ŠD je řízen individuálními požadavky zákonných zástupců, osobní vyzvednutí       dítěte oznamují rodiče vychovatelce ŠD.
 6. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení školní družiny. Za žáka, který byl ve škole a         do školní družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
 7. Ukončení docházky před koncem školního roku je prováděno na základě písemné žádosti     podepsané  zákonnými zástupci.
 8. Komunikace s rodiči probíhá osobně na třídních schůzkách i mimo ně, telefonicky, písemnou            formou či e-mailem.

Čl. 4: Práva a povinnosti vychovatelek školní družiny
  1.
Vychovatelky pracují podle rozvrhu přímé výchovné práce, který je schválen ředitelem školy.
  2. Kromě přímé výchovné práce se věnují přípravě na činnost ve svém oddělení, vedení            dokumentace, výzdobě a úpravě tříd, úpravě prostor na chodbách a spolupráci s vyučujícími      na 1. stupni. .
  3. Vychovatelky převezmou žáky od vyučujících ihned po skončení vyučování. Přechod žáků ze         třídy do ŠD zajistí učitelky 1.stupně.
  4. Vychovatelky vedou předepsanou dokumentaci ŠD: zápisové lístky, přehled výchovně         vzdělávací práce, docházkový sešit, měsíční plány.
  5. Vychovatelky spolupracují s učitelkami 1.stupně a v případě potřeby se navzájem zastupují.
  6. Vedou žáky k šetření školního majetku, k estetickému cítění a ekologické výchově
  7. Dodržují platné předpisy BOZP a PO nejen při pobytu v budově, ale i mimo ni.

 

Čl. 5: Vztahy mezi pedagogy a žáky
  1. Své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD žák usměrňuje tak, aby             nesnižoval důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou    do styku.
  
2. Komunikace mezi pedagogem  a žákem se odehrává na základě slušnosti, vzájemného respektu      a tolerance. Nejsou přípustné žádné urážky a ponižování, zesměšňování, vulgární        vyjadřování atp.
   3. Vychovatelka ŠD  i žáci budou respektovat čas začátku i konce zájmových činností ve ŠD.
   4.  Žák nebude zneužívat svých práv deklarovaných v čl.2 vnitřního řádu.
   5.  Žák bude respektovat pokyny vychovatelek, a to i tehdy, když mu nevyhovuje momentální stav    nebo i když se domnívá, že vychovatelka nepostupuje správně.

   6. Každý žák se podle svých schopností a sil snaží přispívat k tomu, aby vzájemné vztahy mezi           žáky a pedagogy a mezi žáky navzájem byly vytvářeny na základě vzájemného respektu a         tolerance.   


Čl. 6: Provoz a vnitřní režim
  1. ŠD poskytuje zájmové vzdělávání pro žáky ZŠ Rajnochovice a je umístěna v přízemí budovy          1.stupně
  2. Prováděné činnosti vycházejí z požadavků a zásad pedagogiky volného času
  3. Mimo činnost výchovně vzdělávací plnií částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po       určitou dobu před nebo po ukončení vyučování
  4. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Odpolední docházka není podmíněna      docházkou ranní.
 
 5. Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování            žáků, vybírání příspěvků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
  6. . V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD dle podmínek a        možností školy. Provoz se nezajišťuje, pokud je počet přihlášených žáků nižší než pět.        Provoz školní jídelny není zajištěn.
  7. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna,
            s  případným omezením podle pokynů hygienika. 
  8. Organizace provozu v době školního vyučování

            ranní družina 6.30 - 7.40 odpolední družina 11.30 - 15.30
  9. Režim dne -   11.25 - 12.00 oběd , hygiena
                            12.00 - 13.00 odpočinkové činnosti, zájmová činnost
                            13.00 - 14.30 vycházka, pobyt venku
                            14.30 - 15.30 příprava na vyučování, hry
10. Za provoz a organizaci ŠD zodpovídá vychovatelka.
11. Pro činnost ŠD mohou být využívány i další prostory školy (učebny, tělocvična, hřiště,         hudebna, učebna VT a atd.).
12. Činností vykonávaných družinou se mohou se souhlasem rodičů účastnit i žáci, kteří nejsou             přijati k pravidelné denní docházce do družiny, v případě, že není naplněna kapacita         oddělení.

Čl. 7:  Bezpečnost a ochrana zdraví
  1. Přesun dětí z ranního pobytu ve školní družině zajišťuje vychovatelka.
  2. Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka
            do Přehledu výchovně vzdělávací práce.
  3. Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a čas jejich odchodu. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo
            v doprovodu a podpis) také zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Žádosti zakládá.
  4. Jestliže děti přechází ze školní družiny do školních kroužků, vyzvedne si je příslušný vedoucí          kroužku. Při návratu dětí do družiny je předá opět vychovatelce.
  5. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb.v platném znění).
  6. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani             svých spolužáků či jiných osob.
  7. Případné projevy šikany a ostatních sociálně patologických jevů budou řešeny se zákonnými            zástupci žáků.
  8. Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků     připadnout více než 25 žáků. Výjimku povoluje ředitel školy v případě potřeby
            s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti dětí a konkrétním podmínkám akce.
  9. Vychovatelka ŠD plánuje pouze takové činnosti, které neohrožují bezpečnost a zdraví žáků
            a ke kterým mají vychovatelky odbornou a pedagogickou způsobilost.
10. Před zahájením jakékoliv činnosti je povinností vychovatelek překontrolovat nezávadnost a             bezpečnost využívaných prostorů a zařízení (zjištěné závady, které nejsou schopny ihned       odstranit - prokazatelným způsobem neprodleně nahlásit ředitelství školy), v takovém           případě nelze zařízení využívat
11. K činnosti se žáky lze využívat pouze vybavení a zařízení, které neohrožuje bezpečnost, zdraví        všech přítomných.
12. Při všech činnostech je podmínkou řádné a prokazatelné seznámení dětí s riziky činností,      s bezpečnostními předpisy a provozními řády. Přitom zároveň platí veškerá ustanovení         školního řádu pro zajištění BOZP.
13. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během výchovné činnosti ve třídě, na chodbě nebo      na hřišti,  jsou žáci povinni ihned hlásit paní vychovatelce. Je nutno hlásit i úrazy, ke kterým      došlo při společné činnosti žáků mimo školu.
14. Při přecházení žáků na místa výchovné činnosti či jiných akcí mimo školu se žáci řídí pravidly          silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi vychovatelka      žáky poučí o bezpečnosti.
15. Žáci bez souhlasu p. vychovatelky nesmí cvičit na žádném tělovýchovném nářadí.
16. Při hrách v přírodě je zakázáno lézt na stromy, používat klacky, nože, tyče a jiné ostré předměty.
17. Žáci mají zákaz manipulovat s okny a elektrickými spotřebiči, vypínači, el.vedením.
18. Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný
             nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky
             ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků.
19. Pitný režim pro děti je zajištěn.
20. Pokud žák soustavně narušuje řád a činnost ŠD může být rozhodnutím ředitele ze školní
             družiny vyloučen.
21. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči informuje vychovatelka nejdříve telefonicky
      rodiče nebo osoby uvedené v přihlášce. Pokud je tento postup bezvýsledný, podává zprávu
      řediteli školy. Ten poté kontaktuje zástupce zřizovatele.

    
Čl. 8: Zacházení se školním majetkem
  1. Žák zachází s vybavením školní družiny šetrně, udržuje své místo i ostatní prostory školní    družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.
  2. Žák nepoškozuje zařízení školy a udržuje v pořádku zapůjčené předměty. Neplýtvá vodou, energií ani spotřebním materiálem.

  3. Svévolné poškození majetku školy, učebních pomůcek, majetku žáků či jiných osob zákonní            zástupci žáka             uhradí nebo zajistí opravu uvedením do původního stavu.Tento vnitřní řád je platný od 1.5.2015
V Rajnochovicích,  30.4.2015

Lenka Baďurová, vychovatelka ŠD:

Vladimír Konečný, ředitel školy:

Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1